Tin mới nhất

Xem thêm

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử

28/01/2016 - 02:58

 Chào mừng Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII:

     

        Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một  tất yếu lịch sử

                                                                                  Bài viết của cô giáo Lê Thị Thúy

 

          Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930. Sự ra đời của Đảng là kết quả tất yếu của một quá trình vận động cách mạng trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, là sự kiện có ý nghĩa quyết định đối  vơí tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

     

( Đại hội lần thứ VI, 1986, Đại hội của sự đổi mới toàn diện)

*

*    *

 Về hoàn cảnh lịch sử

          Sự thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga ( 1917) là một hiện thực chứng minh việc biến lý luận cách mạng thành hiện thực, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại có tác dụng thức tỉnh các dân tộc đang đấu tranh giải phóng.

Vai trò và sự tác động của lý luận cách mạng chủ nghĩa Mác- Lê-nin, là nhân tố thúc đẩy sự ra đời của Đảng cộng sản và sự thành lập Quốc tế Cộng sản. Điều đó khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân trong việc quyết định sự phát triển của toàn xã hội. Những tư tưởng cách mạng cấp tiến dội vào các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam chúng ta.

Sự khai thác, bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam nẩy sinh các mâu thuẫn. Tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội, đặc biệt là các mâu thuẫn về dân tộc và giai cấp dẫn đên nhu cầu đấu tranh để tự giải phóng. Độc lập dân tộc và tự do dân chủ là nguyện vộng tha thiết của nhân dân ta là nhu cầu bức thiết của dân tộc

Đảng ra đời là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

          Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược dành độc lập dân tộc đã diễn ra liên tục mạnh mẽ. Các phong trào yêu nước phát triển theo nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau ( tư sản, tiểu tư sản, nho sĩ ,…) phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế kỉ XX đã lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối mà thực chất là thiếu một giai cấp tiên phong lãnh đạo . Trong khi các phong trào yêu nước ở VN theo các khuynh hướng chính trị khác nhau đang bế tắc về đường lối, thì khuynh hướng vô sản thắng thế ra đời để giải quyết triệt để sự khủng hoảng này.

 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp Chủ Nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước ở nước ta

          Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam. Lịch sử dân tộc đã trao cho giai cấp Công Nhân ngọn cờ dân tộc. Đó là một yêu cầu mang tính khách quan vì giai cấp công nhân là giai cấp trung tâm của thời đại mới, giai cấp đại diện cho quyền lợi dân tộc và giai cấp.

Phong trào công nhân Việt nam phát triển là một quá trình lịch sử tự nhiên. Muốn trở thành một phong trào tự giác nó phải được vũ trang bằng lý luận Chủ Nghĩa Mác Lê-nin – vũ khí lý luận là lý tưởng của giai cấp công nhân.Giai cấp công nhân muốn lãnh đạo cách mạng được cách mạng thì phải có Đảng cộng sản. Chỉ khi được tổ chức thành một chính đảng độc lập thì giai cấp Công nhân mới co khả năng tập hợp được các lực lượng dân tộc, dân chủ.

Sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam là quy luật của sự vận động của phong trào Công nhân từ tự phát thành tự giác, khi nó được trang bị bằng lý luận của Cách Mạng của Chủ Nghĩa Mác Lê-nin

 Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với Cách Mạng Việt Nam

          Trong quá trình phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước nhiều chiến sĩ yêu nước đã ra đi tìm đường cứu nước nhưng chỉ có Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tìm thấy Chủ Nghĩa Mác Lê-nin và con đường giải phóng dân tộc theo Cách mạng Tư sản

Nguyễn Ái Quốc có công truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác- Lê-nin được truyền bá vào Việt Nam đã thúc đẩy cho phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển. Các phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam từ năm 1925 đến 1929 chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành, đã trở thành lực lượng chính trị độc lập tình hình khách quan đó đòi hỏi phải có một Đảng Cộng sản lãnh đạo

Sự phân hoá của tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội”  đã hình thành các tổ chức cộng sản là sự kiện chứng tỏ việc thành lập Đảng Cộng sản là kết quả tất yếu của sự phát triển phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam vào những năm 20 của thế kỉ XX.

Ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1930, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phong trào cách mạng. Việc thống nhất các tổ chức cộng sản là một tất yếu lịch sử mang tính khách quan sống còn của dân tộc ta.

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3/2/1930 tại Hương Cảng( Hồng Công Trung Quốc) với sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hội Nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã được tiến hành. Hội nghị đã thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất là: Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa lịch sử lớn lao.

          Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam (3/2/30) mang tầm vóc của một Đại hội thành lập Đảng.Thành quả lớn nhất của hội nghị là quy tụ toàn bộ phong trào công nhân, phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong là giai cấp chủ nghĩa Việt Nam; đường lối Cách Mạng đúng đắn, thống nhất về tư tưởng, hành động của phong trào Cách Mạng cả nước.

   Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử Cách Mạng Việt Nam. Nó chấm dứt thời kỳ Cách Mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối, chấm dứt hệ tư tưởng tư sản, xác lập hệ tư tưởng vô sản cho Cách Mạng Việt Nam.  Sự ra đời của Đảng đủ mở ra một thời đại mới trong lịch sử nước Việt Nam. Thời đại giai cấp công nhân, đảng tiên phong của nó ở vị trí trung tâm của lịch sử kết hợp phong trào yêu nước, Cách Mạng quyết định được nội dung và phương hướng trên của xã hội Việt Nam. Đây là thời đại của nhân dân Việt Nam không chỉ làm cho lịch sử vẻ vang còn góp phần vào sự nghiệp chung của dân tộc bị áp bức, xoá bỏ thuộc địa của thực dân Pháp giành độc lập tiến bộ xã hội .

*

*     *

( Đại hội lần thứ XII, 2016, vì dân giàu nước mạnh)

          Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, mỗi người dân Việt Nam đang được sống những ngày no ấm, hạnh phúc, chúng ta đều nhớ ơn Đảng ơn Bác. Để kết thúc bài phân tích này tôi lấy lời lãnh tụ Hồ Chí Minh viết: “Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách Mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản đủ trưởng thành đủ sức lãnh đạo Cách Mạng Việt Nam”. Nước Việt Nam ta là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước lãnh đạo theo hiến pháp, pháp luật. Đảng có vai trò tiên phong lãnh đạo nhà nước bằng  dường lối và các cương lĩnh chính trị.

 

Tiện ích

  • Download tài liệu
  • Liên hệ
  • Thời khóa biểu
  • Xem điểm

Thông báo

Hỗ trợ trực tuyến

support

Video

Gương mặt tiêu biểu

Chân dung thầy cô

Quà tặng cuộc sống

Góc giải trí

Liên kết website