A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021: THỰC HIỆN TỪ TUẦN 6 (12/10/2020)

Thời khóa biểu học kì I năm học 2020 - 2021, thực hiện từ tuần 6 (12/10/2020)...

THỜI KHÓA BIỂU TKB HỌC KÌ I (2020-2021) NĂM HỌC 2020-2021

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 6 NGÀY 12/10/2020

KHỐI 10

Thứ

Buổi

Tiết

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

2

S

1

Chào cờ-Nhàn

Chào cờ-MaiT

Chào cờ-Hoa

Chào cờ-Nhạn

Chào cờ-Hường

Chào cờ-Thúy

Chào cờ-Vân

Chào cờ-Khanh

2

DL-Ươm

Toan-MaiT

NN-HoaA

Toan-Đắc

Toan-TuấnT

Toan-Giang

TH-Viện

GDQP-Tuấn

3

GDCD-Hoa

TH-Thu

CN-MaiS

DL-HằngĐ

NN-Thúy

TD-HàTD

NN-Vân

TH-Viện

4

HH-Sơn

Van-Khanh

HH-N.Anh

VL-Băng

Van-Hường

TH-Duyên

Van-Nhạn

LS-OanhS

5

TH-Thu

HH-Sơn

Toan-ThuỷT

TH-Duyên

Toan-TuấnT

Van-Thu

HH-N.Anh

Van-Khanh

3

S

1

SH-HoaS

NN-HoaA

Van-Hường

TD-HàTD

NN-Thúy

HH-N.Anh

GDCD-Hoa

Van-Khanh

2

NN-Yến

TD-HàTD

Van-Hường

DL-HằngĐ

SH-HoaS

LS-Tâm

Van-Nhạn

HH-N.Anh

3

NN-Yến

Van-Khanh

NN-HoaA

Van-Nhạn

Van-Hường

NN-Thúy

TD-Ngân

DL-HằngĐ

4

Toan-Nhàn

NN-HoaA

GDCD-Hoa

Van-Nhạn

Toan-TuấnT

NN-Thúy

TH-Viện

Toan-Sỹ

5

Toan-Nhàn

DL-HằngĐ

Toan-ThuỷT

CN-Quỳnh

TH-Duyên

CN-HoaS

Toan-Sỹ

TH-Viện

4

S

1

TANN-Lucy

NN-HoaA

GDQP-Tuấn

HH-Nhung

Van-Hường

GDCD-Trang

DL-HằngĐ

Toan-Sỹ

2

VL-Hằngb

SH-MaiS

TD-Ngân

GDQP-Tuấn

DL-Ươm

TANN-Lucy

SH-Quỳnh

Toan-Sỹ

3

Toan-Nhàn

LS-OanhS

VL-Hằngb

SH-MaiS

TD-Ngân

DL-Ươm

TANN-Lucy

NN-BìnhA

4

TD-Ngân

VL-Băng

DL-Ươm

TANN-Lucy

Toan-TuấnT

TH-Duyên

Toan-Sỹ

NN-BìnhA

5

NN-Yến

VL-Băng

NN-HoaA

NN-BìnhA

TH-Duyên

GDQP-Tuấn

Toan-Sỹ

SH-Quỳnh

5

S

1

Van-Thu

TH-Thu

TANN-Lucy

NN-BìnhA

Van-Hường

DL-Ươm

VL-Băng

VL-Dinh

2

Van-Thu

CN-Quỳnh

Van-Hường

VL-Băng

TD-Ngân

NN-Thúy

CN-HoaS

TANN-Lucy

3

HH-Sơn

TD-HàTD

Van-Hường

NN-BìnhA

TANN-Lucy

SH-Quỳnh

Van-Nhạn

TD-Ngân

4

CN-MaiS

TANN-Lucy

TD-Ngân

TD-HàTD

HH-Nhung

VL-Băng

Van-Nhạn

NN-BìnhA

5

TH-Thu

HH-Sơn

Toan-ThuỷT

HH-Nhung

VL-Băng

Toan-Giang

Toan-Sỹ

NN-BìnhA

6

S

1

DL-Ươm

Van-Khanh

VL-Hằngb

NN-BìnhA

HH-Nhung

VL-Băng

TD-Ngân

DL-HằngĐ

2

Van-Thu

Van-Khanh

DL-Ươm

Van-Nhạn

VL-Băng

TD-HàTD

DL-HằngĐ

VL-Dinh

3

NN-Yến

Toan-MaiT

Toan-ThuỷT

Van-Nhạn

GDCD-Hoa

Van-Thu

GDQP-Tuấn

TD-Ngân

4

TD-Ngân

DL-HằngĐ

NN-HoaA

Toan-Đắc

DL-Ươm

Van-Thu

NN-Vân

HH-N.Anh

5

GDQP-Tuấn

NN-HoaA

TH-Thu

TH-Duyên

CN-Quỳnh

HH-N.Anh

VL-Băng

Toan-Sỹ

7

S

1

Toan-Nhàn

GDCD-Trang

LS-Tâm

Toan-Đắc

NN-Thúy

Van-Thu

LS-OanhS

CN-HoaS

2

VL-Hằngb

GDQP-Tuấn

SH-MaiS

Toan-Đắc

NN-Thúy

Toan-Giang

HH-N.Anh

GDCD-Trang

3

LS-OanhS

Toan-MaiT

HH-N.Anh

LS-Tâm

GDQP-Tuấn

Toan-Giang

NN-Vân

Van-Khanh

4

Van-Thu

Toan-MaiT

TH-Thu

GDCD-Trang

LS-Tâm

NN-Thúy

NN-Vân

Van-Khanh

5

SHL-Nhàn

SHL-MaiT

SHL-Hoa

SHL-Nhạn

SHL-Hường

SHL-Thúy

SHL-Vân

SHL-Khanh

 

THỜI KHÓA BIỂU TKB HỌC KÌ I (2020-2021) NĂM HỌC 2020-2021

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 6 NGÀY 12/10/2020

KHỐI 11

Thứ

Buổi

Tiết

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

2

S

1

Chào cờ-MaiS

Chào cờ-HuệH

Chào cờ-Hằngb

Chào cờ-HàV

Chào cờ-Trang

Chào cờ-OanhS

Chào cờ-Dân

Chào cờ-OanhV

2

TD-Hạnh

Toan-BìnhT

GDCD-Trang

SH-HoaS

SH-Quỳnh

NN-Yến

NN-Nhẫn

TD-Trường

3

Toan-BìnhT

NN-HoaA

SH-Quỳnh

TD-Trường

Toan-MaiT

NN-Yến

DL-Ươm

Toan-TuấnT

4

Toan-BìnhT

HH-HuệH

Toan-TuấnT

Van-HàV

Toan-MaiT

Van-OanhV

Toan-ThuỷT

HH-Nghĩa

5

HH-HuệH

LS-OanhS

VL-Hằngb

Van-HàV

Van-ThủyV

Van-OanhV

Van-HuyềnV

CN-Hồng

3

S

1

Van-Nụ

HH-HuệH

Van-Lan

VL-HàL

TD-Hạnh

DL-HằngĐ

NN-Nhẫn

Van-OanhV

2

Van-Nụ

TD-Trường

Van-Lan

CN-Hồng

VL-HàL

HH-Nghĩa

Van-HuyềnV

Van-OanhV

3

HH-HuệH

Toan-BìnhT

TD-Hạnh

GDCD-Hoa

Toan-MaiT

VL-HàL

Van-HuyềnV

Toan-TuấnT

4

NN-Yến

Van-Lan

SH-Quỳnh

Toan-ThuỷT

Toan-MaiT

TD-Trường

HH-HuệH

SH-HoaS

5

NN-Yến

Van-Lan

Toan-TuấnT

NN-Nhẫn

NN-HoaA

Toan-MaiT

CN-Hồng

HH-Nghĩa

4

S

1

TD-Hạnh

DL-Ươm

VL-Hằngb

LS-OanhS

Van-ThủyV

Van-OanhV

TANN-Tony

NN-BìnhA

2

HH-HuệH

VL-Hằnga

TANN-Tony

NN-Nhẫn

Van-ThủyV

NN-Yến

TD-Trường

Van-OanhV

3

CN-Hồng

Van-Lan

NN-Yến

DL-HằngĐ

NN-HoaA

TANN-Tony

TH-Duyên

Toan-TuấnT

4

VL-Hằnga

HH-HuệH

NN-Yến

TD-Trường

TANN-Tony

SH-Quỳnh

VL-Hằngb

LS-OanhS

5

Toan-BìnhT

SH-MaiS

Van-Lan

NN-Nhẫn

LS-OanhS

CN-Hồng

GDCD-Trang

VL-Hằngb

5

S

1

TANN-Tony

Toan-BìnhT

TD-Hạnh

SH-HoaS

HH-Nghĩa

Van-OanhV

Van-HuyềnV

GDCD-Hoa

2

SH-MaiS

Toan-BìnhT

NN-Yến

TANN-Tony

DL-Ươm

Van-OanhV

Toan-ThuỷT

TD-Trường

3

Toan-BìnhT

TANN-Tony

CN-Hồng

Toan-ThuỷT

TD-Hạnh

GDCD-Hoa

LS-Dân

DL-Ươm

4

TH-Viện

Van-Lan

HH-N.Anh

Toan-ThuỷT

SH-Quỳnh

VL-HàL

TD-Trường

TANN-Tony

5

LS-Dân

TH-Viện

Van-Lan

HH-N.Anh

CN-Hồng

SH-Quỳnh

SH-HoaS

HH-Nghĩa

6

S

1

Toan-BìnhT

GDCD-Hoa

LS-Dân

HH-N.Anh

TH-Thu

Toan-MaiT

Toan-ThuỷT

TH-Duyên

2

GDCD-Trang

TD-Trường

HH-N.Anh

TH-Thu

Toan-MaiT

HH-Nghĩa

Van-HuyềnV

VL-Hằngb

3

VL-Hằnga

CN-Hồng

DL-Ươm

VL-HàL

HH-Nghĩa

TD-Trường

HH-HuệH

Van-OanhV

4

NN-Yến

VL-Hằnga

Toan-TuấnT

Van-HàV

GDCD-Trang

Toan-MaiT

SH-HoaS

NN-BìnhA

5

DL-HằngĐ

Toan-BìnhT

Toan-TuấnT

Toan-ThuỷT

VL-HàL

NN-Yến

NN-Nhẫn

NN-BìnhA

7

S

1

Van-Nụ

SH-MaiS

HH-N.Anh

Toan-ThuỷT

NN-HoaA

Toan-MaiT

VL-Hằngb

Toan-TuấnT

2

Van-Nụ

VL-Hằnga

TH-Viện

NN-Nhẫn

NN-HoaA

Toan-MaiT

Toan-ThuỷT

Toan-TuấnT

3

SH-MaiS

NN-HoaA

VL-Hằngb

Van-HàV

Van-ThủyV

TH-Thu

Toan-ThuỷT

SH-HoaS

4

VL-Hằnga

NN-HoaA

Toan-TuấnT

Van-HàV

Van-ThủyV

LS-OanhS

NN-Nhẫn

VL-Hằngb

5

SHL-MaiS

SHL-HuệH

SHL-Hằngb

SHL-HàV

SHL-Trang

SHL-OanhS

SHL-Dân

SHL-OanhV

 

THỜI KHÓA BIỂU TKB HỌC KÌ I (2020-2021) NĂM HỌC 2020-2021

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 6 NGÀY 12/10/2020

KHỐI 12

 

Thứ

Buổi

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

2

S

1

Chào cờ-Tâm

Chào cờ-ThủyV

Chào cờ-Hằnga

Chào cờ-Thu

Chào cờ-Huyền

Chào cờ-Giang

Chào cờ-Đắc

Chào cờ-Nhung

2

GDCD-Hoa

NN-Vân

TD-HàTD

SH-MaiS

DL-HằngĐ

NN-HuệA

NN-Thúy

TH-Thu

3

Toan-Nhàn

TD-Hạnh

NN-Nhẫn

GDCD-Trang

Toan-Đắc

NN-HuệA

SH-HoaS

Toan-Giang

4

Toan-Nhàn

HH-Nhung

VL-Hằnga

VL-Dinh

CN-Hồng

VL-HàL

Van-ThủyV

Toan-Giang

5

VL-Dinh

Toan-Nhàn

HH-Nghĩa

Toan-BìnhT

VL-HàL

Toan-Giang

LS-Dân

VL-Hằnga

3

S

1

LS-Tâm

VL-Dinh

HH-Nghĩa

Van-Thu

Van-HuyềnV

Van-HàV

GDQP-Trường

LS-Dân

2

SH-Quỳnh

LS-Dân

Van-HàV

Van-Thu

NN-Nhẫn

GDCD-Hoa

VL-Dinh

Van-Khanh

3

HH-Nghĩa

SH-Quỳnh

TH-Viện

TD-HàTD

NN-Nhẫn

NN-HuệA

Toan-Đắc

Toan-Giang

4

NN-HuệA

CN-Hồng

Toan-BìnhT

VL-Dinh

TD-HàTD

LS-Dân

Toan-Đắc

Toan-Giang

5

VL-Dinh

GDQP-Trường

LS-Dân

Toan-BìnhT

VL-HàL

Toan-Giang

HH-HuệH

NN-HuệA

4

S

1

GDQP-Trường

Toan-Nhàn

Toan-BìnhT

NN-Vân

SH-MaiS

TH-Duyên

HH-HuệH

VL-Hằnga

2

DL-HằngĐ

Toan-Nhàn

Toan-BìnhT

NN-Vân

GDCD-Trang

CN-Hồng

TD-Hạnh

HH-Nhung

3

TD-Tuấn

HH-Nhung

NN-Nhẫn

Toan-BìnhT

LS-Tâm

SH-Quỳnh

GDCD-Trang

TD-Hạnh

4

Toan-Nhàn

NN-Vân

DL-HằngĐ

Toan-BìnhT

NN-Nhẫn

HH-Nhung

Van-ThủyV

CN-Hồng

5

Toan-Nhàn

Van-ThủyV

VL-Hằnga

LS-Tâm

HH-HuệH

DL-Ươm

DL-HằngĐ

GDQP-Trường

5

S

1

Van-Nhạn

LS-Dân

Van-HàV

SH-MaiS

Toan-Đắc

TD-HàTD

NN-Thúy

Van-Khanh

2

Van-Nhạn

GDCD-Hoa

HH-Nghĩa

CN-Hồng

Toan-Đắc

Van-HàV

TD-Hạnh

Van-Khanh

3

HH-Nghĩa

VL-Dinh

SH-MaiS

NN-Vân

Van-HuyềnV

Toan-Giang

Toan-Đắc

HH-Nhung

4

VL-Dinh

DL-Ươm

Toan-BìnhT

HH-Nghĩa

Van-HuyềnV

Toan-Giang

SH-HoaS

LS-Dân

5

NN-HuệA

NN-Vân

Toan-BìnhT

GDQP-Trường

SH-MaiS

VL-HàL

VL-Dinh

DL-Ươm

6

S

1

NN-HuệA

VL-Dinh

GDQP-Trường

HH-Nghĩa

Van-HuyềnV

TD-HàTD

Toan-Đắc

TD-Hạnh

2

CN-Hồng

TD-Hạnh

VL-Hằnga

TH-Duyên

LS-Tâm

SH-Quỳnh

Toan-Đắc

NN-HuệA

3

SH-Quỳnh

Van-ThủyV

Van-HàV

LS-Tâm

TH-Duyên

LS-Dân

TH-Thu

Toan-Giang

4

Van-Nhạn

SH-Quỳnh

GDCD-Hoa

Toan-BìnhT

HH-HuệH

GDQP-Trường

CN-Hồng

NN-HuệA

5

HH-Nghĩa

TH-Viện

CN-Hồng

DL-Ươm

GDQP-Trường

NN-HuệA

VL-Dinh

SH-HoaS

7

S

1

TD-Tuấn

Van-ThủyV

TD-HàTD

NN-Vân

NN-Nhẫn

Van-HàV

LS-Dân

VL-Hằnga

2

LS-Tâm

Toan-Nhàn

LS-Dân

Van-Thu

TD-HàTD

Van-HàV

Van-ThủyV

HH-Nhung

3

TH-Viện

Toan-Nhàn

NN-Nhẫn

Van-Thu

Toan-Đắc

HH-Nhung

NN-Thúy

GDCD-Trang

4

Toan-Nhàn

HH-Nhung

SH-MaiS

TD-HàTD

Toan-Đắc

Toan-Giang

HH-HuệH

SH-HoaS

5

SHL-Tâm

SHL-ThủyV

SHL-Hằnga

SHL-Thu

SHL-Huyền

SHL-Giang

SHL-Đắc

SHL-Nhung

                               

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                         (đã kí)

                                                                                                                                           Nguyễn Thị Thu Thủy


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website