A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 (Áp dụng từ 07/9/2020)

Thời khóa biểu buổi sáng học kì I năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ 07/09/2020)!

THỜI KHÓA BIỂU TKB HỌC KÌ I (2020-2021) NĂM HỌC 2020-2021

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7/9/2020

Thứ

Buổi

Tiết

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

2

S

1

Chào cờ-Nhàn

Chào cờ-MaiT

Chào cờ-Hoa

Chào cờ-Nhạn

Chào cờ-Hường

Chào cờ-Thúy

Chào cờ-Vân

Chào cờ-Khanh

2

TD-Ngân

Toan-MaiT

GDCD-Hoa

TD-HàTD

DL-Ươm

TH-Duyên

CN-HoaS

TH-Viện

3

DL-Ươm

Toan-MaiT

CN-MaiS

GDCD-Trang

NN-Thúy

CN-HoaS

TD-Ngân

DL-HằngĐ

4

Toan-Nhàn

TH-Thu

Toan-ThuỷT

Van-Nhạn

Van-Hường

Van-Thu

VL-Băng

HH-N.Anh

5

VL-Dinh

VL-Băng

Toan-ThuỷT

TH-Duyên

Van-Hường

Van-Thu

TH-Viện

LS-OanhS

3

S

1

HH-Sơn

Van-Khanh

HH-N.Anh

DL-HằngĐ

LS-Tâm

NN-Thúy

Van-Nhạn

NN-BìnhA

2

NN-Yến

DL-HằngĐ

VL-Dinh

TD-HàTD

TD-Ngân

NN-Thúy

HH-N.Anh

Van-Khanh

3

VL-Dinh

HH-Sơn

NN-HoaA

Van-Nhạn

CN-Quỳnh

HH-N.Anh

GDCD-Hoa

TD-Ngân

4

GDCD-Hoa

VL-Băng

NN-HoaA

Van-Nhạn

NN-Thúy

Toan-Giang

TD-Ngân

CN-HoaS

5

SH-HoaS

NN-HoaA

TH-Thu

VL-Băng

GDQP-Tuấn

SH-Quỳnh

DL-HằngĐ

VL-Dinh

4

S

1

GDQP-Tuấn

DL-HằngĐ

TANN-Lucy

NN-BìnhA

VL-Băng

TH-Duyên

Van-Nhạn

Toan-Sỹ

2

NN-Yến

SH-MaiS

Van-Hường

TANN-Lucy

TD-Ngân

GDQP-Tuấn

Van-Nhạn

Toan-Sỹ

3

DL-Ươm

CN-Quỳnh

Van-Hường

SH-MaiS

Toan-TuấnT

VL-Băng

DL-HằngĐ

TANN-Lucy

4

LS-OanhS

GDQP-Tuấn

TD-Ngân

VL-Băng

Toan-TuấnT

GDCD-Trang

TANN-Lucy

NN-BìnhA

5

CN-MaiS

GDCD-Trang

Toan-ThuỷT

TH-Duyên

Van-Hường

LS-Tâm

SH-Quỳnh

NN-BìnhA

5

S

1

Van-Thu

TD-HàTD

DL-Ươm

Toan-Đắc

Van-Hường

TANN-Lucy

Van-Nhạn

Van-Khanh

2

Van-Thu

Toan-MaiT

Van-Hường

CN-Quỳnh

TANN-Lucy

NN-Thúy

Toan-Sỹ

Van-Khanh

3

TANN-Lucy

Van-Khanh

Van-Hường

NN-BìnhA

HH-Nhung

DL-Ươm

Toan-Sỹ

VL-Dinh

4

HH-Sơn

TANN-Lucy

TH-Thu

Van-Nhạn

TH-Duyên

Toan-Giang

TH-Viện

Toan-Sỹ

5

TH-Thu

HH-Sơn

HH-N.Anh

NN-BìnhA

DL-Ươm

Toan-Giang

VL-Băng

Toan-Sỹ

6

S

1

Toan-Nhàn

LS-OanhS

VL-Dinh

HH-Nhung

SH-HoaS

TD-HàTD

NN-Vân

DL-HằngĐ

2

NN-Yến

Van-Khanh

Toan-ThuỷT

DL-HằngĐ

GDCD-Hoa

Van-Thu

NN-Vân

TD-Ngân

3

NN-Yến

Van-Khanh

TD-Ngân

Toan-Đắc

Toan-TuấnT

DL-Ươm

LS-OanhS

NN-BìnhA

4

TD-Ngân

TH-Thu

NN-HoaA

Toan-Đắc

TH-Duyên

VL-Băng

Toan-Sỹ

SH-Quỳnh

5

TH-Thu

NN-HoaA

DL-Ươm

NN-BìnhA

VL-Băng

HH-N.Anh

Toan-Sỹ

GDQP-Tuấn

7

S

1

Toan-Nhàn

NN-HoaA

LS-Tâm

HH-Nhung

NN-Thúy

TD-HàTD

HH-N.Anh

TH-Viện

2

Toan-Nhàn

NN-HoaA

SH-MaiS

GDQP-Tuấn

NN-Thúy

Van-Thu

NN-Vân

HH-N.Anh

3

Van-Thu

TD-HàTD

GDQP-Tuấn

LS-Tâm

Toan-TuấnT

Toan-Giang

NN-Vân

GDCD-Trang

4

Van-Thu

Toan-MaiT

NN-HoaA

Toan-Đắc

HH-Nhung

NN-Thúy

GDQP-Tuấn

Van-Khanh

5

SHL-Nhàn

SHL-MaiT

SHL-Hoa

SHL-Nhạn

SHL-Hường

SHL-Thúy

SHL-Vân

SHL-Khanh

 

THỜI KHÓA BIỂU TKB HỌC KÌ I (2020-2021) NĂM HỌC 2020-2021

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7/9/2020

Thứ

Buổi

Tiết

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

2

S

1

Chào cờ-MaiS

Chào cờ-HuệH

Chào cờ-Hằngb

Chào cờ-HàV

Chào cờ-Trang

Chào cờ-OanhS

Chào cờ-Dân

Chào cờ-OanhV

2

NN-Yến

SH-MaiS

Toan-TuấnT

Toan-ThuỷT

GDCD-Trang

DL-HằngĐ

TD-Trường

NN-BìnhA

3

NN-Yến

TD-Trường

Toan-TuấnT

Toan-ThuỷT

SH-Quỳnh

GDCD-Hoa

NN-Nhẫn

NN-BìnhA

4

Van-Nụ

HH-HuệH

VL-Hằngb

Van-HàV

CN-Hồng

HH-Nghĩa

Van-HuyềnV

Van-OanhV

5

LS-Dân

Toan-BìnhT

HH-N.Anh

VL-Hằnga

Van-Nụ

TH-Thu

Van-HuyềnV

Van-OanhV

3

S

1

TD-Hạnh

HH-HuệH

Van-Lan

TD-Trường

NN-HoaA

Van-OanhV

LS-Dân

HH-Nghĩa

2

HH-HuệH

GDCD-Hoa

Van-Lan

NN-Nhẫn

NN-HoaA

SH-Quỳnh

VL-Hằngb

Van-OanhV

3

DL-HằngĐ

Van-Lan

TD-Hạnh

NN-Nhẫn

TH-Thu

CN-Hồng

Van-HuyềnV

TD-Trường

4

Toan-BìnhT

Van-Lan

TH-Viện

TH-Thu

Toan-MaiT

NN-Yến

Toan-ThuỷT

Toan-TuấnT

5

Toan-BìnhT

CN-Hồng

NN-Yến

HH-N.Anh

VL-Hằngb

Toan-MaiT

Toan-ThuỷT

Toan-TuấnT

4

S

1

VL-Hằnga

NN-HoaA

TANN-Tony

Toan-ThuỷT

Van-Nụ

Van-OanhV

DL-Ươm

Toan-TuấnT

2

Toan-BìnhT

NN-HoaA

TD-Hạnh

Toan-ThuỷT

SH-Quỳnh

Van-OanhV

TANN-Tony

DL-Ươm

3

GDCD-Trang

Toan-BìnhT

NN-Yến

LS-OanhS

TANN-Tony

TD-Trường

Toan-ThuỷT

NN-BìnhA

4

SH-MaiS

VL-Hằnga

NN-Yến

NN-Nhẫn

NN-HoaA

TANN-Tony

CN-Hồng

TH-Duyên

5

Van-Nụ

LS-OanhS

Toan-TuấnT

DL-HằngĐ

NN-HoaA

NN-Yến

HH-HuệH

VL-Băng

5

S

1

Toan-BìnhT

TD-Trường

Van-Lan

TANN-Tony

TD-Hạnh

Van-OanhV

Van-HuyềnV

HH-Nghĩa

2

SH-MaiS

Toan-BìnhT

Van-Lan

CN-Hồng

DL-Ươm

Van-OanhV

NN-Nhẫn

TANN-Tony

3

CN-Hồng

TANN-Tony

HH-N.Anh

TD-Trường

Toan-MaiT

VL-Hằngb

NN-Nhẫn

GDCD-Hoa

4

TANN-Tony

DL-Ươm

SH-Quỳnh

SH-HoaS

Toan-MaiT

NN-Yến

TD-Trường

VL-Băng

5

TH-Viện

SH-MaiS

CN-Hồng

Toan-ThuỷT

HH-Nghĩa

NN-Yến

TH-Duyên

SH-HoaS

6

S

1

HH-HuệH

Toan-BìnhT

DL-Ươm

Van-HàV

Toan-MaiT

TD-Trường

Van-HuyềnV

VL-Băng

2

TD-Hạnh

VL-Hằnga

SH-Quỳnh

Van-HàV

HH-Nghĩa

Toan-MaiT

SH-HoaS

CN-Hồng

3

VL-Hằnga

Toan-BìnhT

VL-Hằngb

GDCD-Hoa

TD-Hạnh

Toan-MaiT

NN-Nhẫn

TD-Trường

4

Toan-BìnhT

Van-Lan

Toan-TuấnT

HH-N.Anh

Van-Nụ

HH-Nghĩa

Toan-ThuỷT

Van-OanhV

5

NN-Yến

Van-Lan

Toan-TuấnT

NN-Nhẫn

Van-Nụ

SH-Quỳnh

Toan-ThuỷT

HH-Nghĩa

7

S

1

Van-Nụ

HH-HuệH

LS-Dân

SH-HoaS

VL-Hằngb

Toan-MaiT

GDCD-Trang

Toan-TuấnT

2

Van-Nụ

TH-Viện

VL-Hằngb

VL-Hằnga

LS-OanhS

Toan-MaiT

SH-HoaS

Toan-TuấnT

3

VL-Hằnga

NN-HoaA

HH-N.Anh

Van-HàV

Toan-MaiT

VL-Hằngb

HH-HuệH

LS-OanhS

4

HH-HuệH

VL-Hằnga

GDCD-Trang

Van-HàV

Van-Nụ

LS-OanhS

VL-Hằngb

SH-HoaS

5

SHL-MaiS

SHL-HuệH

SHL-Hằngb

SHL-HàV

SHL-Trang

SHL-OanhS

SHL-Dân

SHL-OanhV

 

THỜI KHÓA BIỂU TKB HỌC KÌ I (2020-2021) NĂM HỌC 2020-2021

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7/9/2020

Thứ

Buổi

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

2

S

1

Chào cờ-Tâm

Chào cờ-ThủyV

Chào cờ-Hằnga

Chào cờ-Thu

Chào cờ-Huyền

Chào cờ-Giang

Chào cờ-Đắc

Chào cờ-Nhung

2

SH-Quỳnh

Toan-Nhàn

NN-Nhẫn

Toan-BìnhT

Toan-Đắc

NN-HuệA

NN-Thúy

Toan-Giang

3

TH-Viện

NN-Vân

Toan-BìnhT

TD-HàTD

Toan-Đắc

NN-HuệA

TH-Thu

Toan-Giang

4

VL-Dinh

LS-Dân

Toan-BìnhT

TH-Duyên

VL-Hằnga

Toan-Giang

Toan-Đắc

HH-Nhung

5

Toan-Nhàn

CN-Hồng

Van-HàV

HH-Nghĩa

HH-HuệH

Toan-Giang

Van-ThủyV

Van-Khanh

3

S

1

GDCD-Hoa

VL-Dinh

TD-HàTD

Van-Thu

Van-HuyềnV

Van-HàV

SH-HoaS

VL-Hằngb

2

TD-Tuấn

TD-Hạnh

GDQP-Trường

Van-Thu

Van-HuyềnV

Van-HàV

CN-Hồng

LS-Dân

3

NN-HuệA

LS-Dân

HH-Nghĩa

LS-Tâm

HH-HuệH

TD-HàTD

NN-Thúy

SH-HoaS

4

SH-Quỳnh

Toan-Nhàn

NN-Nhẫn

HH-Nghĩa

CN-Hồng

VL-Hằngb

VL-Dinh

NN-HuệA

5

HH-Nghĩa

Toan-Nhàn

TH-Viện

VL-ThủyL

NN-Nhẫn

NN-HuệA

LS-Dân

Toan-Giang

4

S

1

LS-Tâm

NN-Vân

Toan-BìnhT

SH-MaiS

GDCD-Trang

GDQP-Trường

TD-Hạnh

HH-Nhung

2

Toan-Nhàn

Van-ThủyV

VL-Hằnga

LS-Tâm

GDQP-Trường

CN-Hồng

DL-HằngĐ

GDCD-Trang

3

Toan-Nhàn

Van-ThủyV

CN-Hồng

NN-Vân

TH-Duyên

HH-Nhung

HH-HuệH

TD-Hạnh

4

Van-Nhạn

HH-Nhung

DL-HằngĐ

Toan-BìnhT

LS-Tâm

SH-Quỳnh

GDQP-Trường

DL-Ươm

5

GDQP-Trường

Toan-Nhàn

NN-Nhẫn

Toan-BìnhT

VL-Hằnga

DL-Ươm

Van-ThủyV

CN-Hồng

5

S

1

VL-Dinh

GDCD-Hoa

Van-HàV

NN-Vân

SH-MaiS

VL-Hằngb

NN-Thúy

TH-Thu

2

Van-Nhạn

HH-Nhung

HH-Nghĩa

NN-Vân

Van-HuyềnV

Van-HàV

TD-Hạnh

VL-Hằngb

3

Van-Nhạn

SH-Quỳnh

SH-MaiS

Toan-BìnhT

TD-HàTD

Toan-Giang

Toan-Đắc

TD-Hạnh

4

HH-Nghĩa

VL-Dinh

GDCD-Hoa

Toan-BìnhT

NN-Nhẫn

LS-Dân

Toan-Đắc

NN-HuệA

5

NN-HuệA

GDQP-Trường

Toan-BìnhT

VL-ThủyL

NN-Nhẫn

SH-Quỳnh

VL-Dinh

LS-Dân

6

S

1

HH-Nghĩa

TD-Hạnh

LS-Dân

Van-Thu

Toan-Đắc

GDCD-Hoa

GDCD-Trang

VL-Hằngb

2

NN-HuệA

Toan-Nhàn

TD-HàTD

DL-Ươm

NN-Nhẫn

LS-Dân

Toan-Đắc

Toan-Giang

3

VL-Dinh

SH-Quỳnh

HH-Nghĩa

GDCD-Trang

TD-HàTD

Toan-Giang

HH-HuệH

HH-Nhung

4

DL-HằngĐ

DL-Ươm

VL-Hằnga

CN-Hồng

Van-HuyềnV

NN-HuệA

VL-Dinh

GDQP-Trường

5

CN-Hồng

VL-Dinh

Toan-BìnhT

GDQP-Trường

DL-HằngĐ

TH-Duyên

SH-HoaS

NN-HuệA

7

S

1

TD-Tuấn

NN-Vân

VL-Hằnga

Van-Thu

SH-MaiS

Van-HàV

Toan-Đắc

Van-Khanh

2

LS-Tâm

HH-Nhung

Van-HàV

TD-HàTD

Toan-Đắc

Toan-Giang

HH-HuệH

Van-Khanh

3

Toan-Nhàn

TH-Viện

LS-Dân

SH-MaiS

Toan-Đắc

HH-Nhung

Van-ThủyV

SH-HoaS

4

Toan-Nhàn

Van-ThủyV

SH-MaiS

NN-Vân

LS-Tâm

TD-HàTD

LS-Dân

Toan-Giang

5

SHL-Tâm

SHL-ThủyV

SHL-Hằnga

SHL-Thu

SHL-Huyền

SHL-Giang

SHL-Đắc

SHL-Nhung

 

Nam Định, ngày 04 tháng 9 năm 2020

                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG


Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website