TỔ NGOẠI NGỮ-ĐỊA-GDCD

 Tổ Ngoại ngữ- Địa - GDCD trường THPT Nguyễn Huệ là một tổ ghép từ ba nhóm: Ngoại ngữ, Địa lý và GDCD. Tổ gồm 11 thành viênthuộc nhiều thế hệ. Trong đó: nhóm Ngoại ngữ có 7 thành viên, nhóm Địa lý có 2 thành viên và nhóm GDCD có 2 thành viên.