ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Huệ là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên bao gồm những thanh niên tiên tiến Trường THPT Nguyễn Huệ, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

A. Cơ cấu tổ chức:

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Huệ Nhiệm kỳ 2019 – 2020, Số lượng Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM trường gồm 11 đồng chí, Ủy viên Ban thường vụ gồm 03 đồng chí. Trong đó:

- Đồng chí: Chu Ngọc Sơn - Bí thư ĐTN trường;

- Đồng chí: Lưu Minh Tuấn - Phó bí thư ĐTN trường;

- Đồng chí: Phan Hồng Ngọc - Ủy viên BTV ĐTN trường;

- Đồng chí: Trần Thu Hà - Ủy viên BCH đoàn trường;

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Ngân - Ủy viên BCH đoàn trường;

- Đồng chí: Đặng Hoàng Anh - Ủy viên BCH đoàn trường;

- Đồng chí: Lương Ngọc Anh - Ủy viên BCH đoàn trường;

- Đồng chí: Trần Trung Anh - Ủy viên BCH đoàn trường;

- Đồng chí: Phạm Quý Cao - Ủy viên BCH đoàn trường;

- Đồng chí: Nguyễn Minh Quý - Ủy viên BCH đoàn trường;

- Đồng chí: Dương Anh Tuấn - Ủy viên BCH đoàn trường;

- Số lượng chi đoàn: 17 chi đoàn. Trong đó: 8 chi đoàn khối 12, 8 chi đoàn khối 11, 01 chi đoàn giáo viên.

(Ban chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ Nhiệm kỳ 2019 – 2020)

B. Chức năng- nhiệm vụ chính trị:

Đoàn TNCS HCM Trường THPT Nguyễn Huệ là tổ chức chính trị xã hội, đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trường THPT Nguyễn Huệ.

Đoàn TNCS HCM Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ năm học của đơn vị.

Đoàn TNCS HCM Trường THPT Nguyễn Huệ phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn, hội cha mẹ học sinh làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Đoàn TNCS HCM Trường THPT Nguyễn Huệ kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội.

Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội tạo môi trường, điều kiện thuận lợi trong công tác thanh niên.

Đoàn TNCS HCM Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức các hoạt động tạo thêm thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn; được sử dụng con dấu hợp pháp.

C. Những Thành tích nổi bật trong công tác đoàn:

          Năm học 2013 – 2014: Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Nam Định

          Năm học 2014 – 2015: Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Nam Định

          Năm học 2015 – 2016: Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Nam Định

          Năm học 2016 – 2017: Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Nam Định

          Năm học 2017 – 2018: Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Nam Định

          Năm học 2018 – 2019: Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn Nam Định

          Sáu năm liền, được đánh giá là cơ sở đoàn vững mạnh.

                                                                                      TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                       Bí thư

 

                                                                                                                  Chu Ngọc Sơn